۲۷ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم نظرسنجی بعد از برگزاری همایش

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم نظرسنجی قبل از برگزاری رویداد و همایش

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم ارزیابی بیمار از سیستم های بهداشتی

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم برای کارکنانی که محل کارشان را ترک کرده اند

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید